Uitnodiging ALV 17 mei 20.00 uur in de Pinnenhof

Het bestuur van NEWECOOP nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een Algemene ledenvergadering op donderdagavond 17 mei 20.00 uur in de Pinnenhof te Nederweert.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen.
 2. Tussentijdse verkiezing nieuwe secretaris. Het bestuur heeft de heer Frank Voss uit Nederweert bereid gevonden om de functie van secretaris over te nemen van waar-nemend secretaris Albert Jansen. Verzoek aan de ALV om hiermee in te stemmen.
 3. Vaststellen nieuw Huishoudelijk Reglement.
 4. Een eigen energiecoach. De heer Bart Jonkers uit Nederweert-Eind heeft zich aangemeld voor de functie van energiecoach. Bart is begonnen aan de opleiding.
 5. Samenwerking met Zuidenwind. Verzoek om het bestuur te mandateren de samenwerking vorm te geven zoals in het afzonderlijk voorstel geformuleerd.
 6. Kansen voor de ontwikkeling van postcode-rozen. De stand van zaken wordt hierbij toegelicht. Verzoek om het DB bestuur te mandateren contracten af te sluiten om Postcode-rozen te ontwikkelen. Zie afzonderlijk voorstel.
 7. Kansen voor de ontwikkeling van zonneweides. Verzoek om het bestuur te mandateren deze ontwikkeling verder vorm te geven zoals in het afzonderlijk voorstel geformuleerd
 8. Duurzaam Bouwloket en hoe verder. Verzoek om het bestuur te mandateren deze ontwikkeling verder vorm te geven zoals in het afzonderlijk voorstel geformuleerd
 9. Voortgang windmolenpark Ospeldijk
  – stand van zaken
  – verzoek aan de ALV om in te stemmen met de wijze van financiering en participatie door de leden. Tevens mandatering aan het DB-bestuur om de noodzakelijke contracten af te sluiten. Zie afzonderlijk voorstel

  PAUZE

 10. Algemene inleiding over warmtepompen en de toepassingsmogelijkheden.
  Of wat is er nodig voor een energieneutrale woning.
  Door de recente aankondiging van de regering om de gaswinning in Nederland versneld af te bouwen is het actueel om duurzame alternatieven te ontwikkelen en toe te passen.
 11. Rondvraag en sluiting

Voor deze avond zijn alle leden van NEWECOOP uitgenodigd. Uiteraard zijn ook geïnteresseerde niet-leden van harte welkom.
Koffie en thee zijn gratis. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Graag tot donderdag 17 mei.

Namens het Bestuur, Cor de Nijs (vz)